Устав

ПРИЙНЯТО ТА ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчими зборами засновників Громадсь-кої Організації «ІТ КОНЕКШН»
Протокол №1 від 27 червня 2019 року


СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ІТ КОНЕКШН»

м. ХЕРСОН — 20191. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Визначення та характеристика Громадської Організації «ІТ КО-НЕКШН»:


1.1.1. Громадська Організація «ІТ КОНЕКШН», (далі за текстом Статуту — Організація), є неприбутковою, добровільною громадською організацією, яка об’єднує своїх членів з метою задоволення та захисту їх законних спільних інтересів.

1.1.2. Організація є громадською організацією, яка набуває статусу юри-дичної особи після її державної реєстрації, має свою емблему, печатку і штамп зі своїм найменуванням, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків. Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством України порядку.

1.1.3. Організація створена відповідно до Закону України „Про громад-ські об’єднання” від 22 березня 2012 року №4572-VI та інших законодавчих актів і нормативних документів, що регламентують питання діяльності громад-ських організацій, а також відповідно до положень цього Статуту.


1.2. Особливості діяльності Громадської Спілки Організації «ІТ КОНЕКШН»:


1.2.1. Організація діє на території України.

1.2.2. Організація прагне до співпраці з іншими громадськими організа-ціями подібного напрямку.

1.2.3. Організація будує свою роботу на принципах добровільності, са-моврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, від-сутності майнових інтересів членів та учасників, прозорості, відкритості та пу-блічності Організації. Організація самостійно визначає умови членства, структуру, порядок управління, створює власну матеріальну базу для здійс-нення своєї статутної діяльності.


1.3. Найменування Організації:

 • українською мовою: Громадська Організація «ІТ КОНЕКШН», скорочена на-зва – ГО «ІТ КОНЕКШН»;
 • власна назва англійською мовою: «IT CONNECTION».


1.4. Юридична адреса місцезнаходження Організації: 73039, Україна, місто Херсон, вулиця 49-ї Гвардійської Дивізії будинок 2, корпус 3, квартира 21.


2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ


2.1. Основною метою Організації є об’єднання спільних інтересів всіх членів ІТ спільноти Херсонського регіону для сприяння підвищенню конкурен-тоспроможності регіону та ІТ-бізнесу через локальні взаємодії спеціалістів, компаній з владою та бізнесом поза межами ІТ, створення матеріально-технічної бази для розвитку IT-технологій та ІТ-бізнесу, проведення навчання та підвищення освітнього рівня її членів, а також захист інтересів членів Орга-нізації.


2.2. Основними завданнями Організації є:

 • популяризація й розвиток IT-технологій та ІТ-бізнесу;
 • об’єднання ІТ спільноти всіх регіонів Херсонській області;
 • створення матеріально-технічної бази Організації для досягнення мети Організації;
 • вирішення побутових та нагальних проблем через ІТ-індустрію;
 • навчання та розвиток освітнього рівня членів Організації, нетворкінг;
 • захист прав членів Організації, створення умов діяльності для ІТ-бізнеса;
 • взаємовідносини між IT-сектором та суміжними індустріями для розвитку регіону;
 • Організація не веде будь-якої діяльності з метою отримання прибутків, є неприбутковою і досягає своєї мети виключно за рахунок цільових коштів (внесків, членських внесків, цільової (спонсорської) матеріальної допомо-ги).


2.3. Організація для досягнення своєї мети в установленому законо-давством порядку:

 • вступає в цивільно-правові відносини, набуває майнові та немайнові пра-ва відповідно до законодавства України;
 • представляє та захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших осіб у всіх органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підп-риємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпоряд-кування;
 • вільно поширює інформацію про свою діяльність, здійснює дії, направле-ні на досягнення мети Організації;
 • публікує наукові та методичні результати діяльності Організації та про-водить інформаційно-роз’яснювальну роботу;
 • одержує у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що зна-ходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядни-ків публічної інформації;
 • бере участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари, змагання, лекторії, круглі столи, консультації, творчі заходи, турніри, конкурси та інші заходи, пов’язані зі статутною діяльністю Організації, із залученням представників громадськості, ор-ганів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних;
 • отримує допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, по-жертв, грантів та самостійно вирішує питання про напрями їх викорис-тання відповідно до положень цього Статуту, мети Організації законо-давства України;
 • звертається у порядку, визначеному законодавством України, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і слу-жбових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
 • бере участь у порядку, визначеному законодавством України, у розроб-ленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами дер-жавної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя;
 • бере участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади та органами місце-вого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’є-днаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери ді-яльності Організації;
 • підтримує прямі міжнародні контакти з організаціями та об’єднаннями громадян інших країн, укладає відповідні угоди та бере участь у міжна-родних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать між-народним зобов’язанням України;
 • засновує з метою досягнення статутної мети (цілей) засоби масової інфо-рмації;
 • створює та реалізовує різноманітні проекти та запроваджуває програми відповідно до мети діяльності Організації;
 • на добровільних засадах бере участь в заснуванні громадських спілок, у тому числі міжнародних, укладає угоди про співробітництво і взаємодо-помогу;
 • одержує безоплатно у власність або на умовах оренди, безоплатного ко-ристування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, яке необхідне для здійснення статутних завдань Організації;
 • відкриває рахунки у національній та іноземній валютах в установах бан-ків;
 • засновує нагороди з метою відзнаки членів Організації та її партнерів;
 • безпосередньо чи через створені нею юридичні особи (товариства, підп-риємства) вступає в процедури публічних закупівель відповідно до ви-мог чинного законодавства України;
 • представляє та захищає свої законні інтереси та інтереси своїх членів в державних органах влади, органах місцевого самоврядування, судах, ус-тановах, та організаціях;
 • організовуває в установленому порядку конгреси, конференції, семінари, табори, спортивні змагання, зустрічі, благодійні акції та заходи;
 • приймає участь в межах встановлених законодавством України у вибор-чому процесі та спостереженні за ним з усіх видів виборів;
 • одержує від органів державної влади та органів місцевого самовряду-вання інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
 • вносить пропозиції, що стосуються статутної діяльності Організації до органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • бере участь у суспільно-політичній діяльності, проводить громадські, благодійні, суспільно-політичні та інші заходи, не заборонені чинним за-конодавством України;
 • публічно викладає свою позицію з питань державної політики і суспіль-ного життя держави;
 • співпрацює з органами державної влади, органами місцевого самовряду-вання, установами, організаціями, політичними партіями в тому числі і молодіжними об’єднаннями громадян;
 • користується іншими правами, передбаченими законодавством України.


3. ЗАСНОВНИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ


3.1. Засновниками Громадської Організації «ІТ КОНЕКШН» є наступні особи:

 • ШЕЛДАГАЄВА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА, 26 лютого 1988 року на-родження, РНОКПП — 3219814102;
 • КАСАТКИНА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА, 27 лютого 1982 року на-роджеення, РНОКПП — 3000820288;


Після державної реєстрації Громадської Організації «ІТ КОНЕКШН» в установленому законом порядку повноваження засновників закінчуються і за-сновники стають рівноправними членами (учасниками) Організації.


3.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років. Почесні члени — це особи, які здійснили цінні внески або внес-ли значний вклад в розвиток ІТ спільноти в Херсонській області або в Україні.


3.3. Умови вступу до Організації та виходу з Організації:


3.3.1. Для вступу до членів Організації та виходу з членів Організації подається пи-сьмова заява до Правління Організації і повинна містити:

 • прізвище, ім’я та по батькові майбутнього члена Організації, дату наро-дження, місце проживання, номери домашнього та службового телефонів (за їх наявності), адресу електронної пошти чи будь-який інший електронний канал спілкування, згоду дотримуватись положень цього Статуту.


3.3.2. Право про прийом до членів Організації належить Правлінню Організації, яке розглядає кожну заяву, приймає рішення більшістю голосів при-сутніх та має право не давати пояснення, щодо мотивів рішення.


3.3.3. Членство в Організації може бути припинене внаслідок:

 • добровільного виходу з Організації за поданою до Правління заявою;
 • виключення з Організації за рішенням З’їзду Організації, як Вищого органу Організації;


3.4 Права та обов’язки членів Організації:


3.4.1 Члени Організації мають право:

 • брати участь у діяльності Організації;
 • обирати й бути обраними до керівних та ревізійних органів Організації;
 • брати участь у всіх заходах які проводить Організація;
 • звертатися в Організацію за захистом своїх прав та інтересів;
 • брати участь у діяльності інших об’єднань без особливої на те згоди Організації.
 • в будь-який момент вийти з членів Організації згідно з існуючим поряд-ком.


3.4.2. Члени Організації зобов’язані:

 • активно сприяти діяльності Організації;
 • визнавати та дотримуватись вимог Статуту Організації;
 • виконувати рішення керівних органів Організації;
 • своєчасно та в повному обсязі сплачувати членські внески;
 • приймати активну участь у зміцненні матеріально-технічної бази та бере-гти майно Організації.


4. ОРГАНИ УПРАВЛIННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


4.1. Органами управлiння Органзації є:

 • Вищим керівним органом є З’їзд Організації (надалі — З’їзд);
 • Виконавчими органами Організації є Правління Організації (надалi – Правління) та Голова Правління Організації (надалі – Голова Правління).


4.2. Правління та Голова Правління є підзвітними З’їзду.


4.3. З’їзд Організації:


4.3.1. З’їзд є вищим органом управлiння Організації.

4.3.2. Повноваження щодо прийняття рiшень має З’їзд, який скликаний iз до-триманням вимог цього Статуту. З’їзд не вправi приймати рiшення щодо питань, якi не були включенi до порядку денного, окрім питань пов’язаних з ви-борами ПравлінняГолови Правління та виборних органів, а також питань, за внесення до порядку денного яких, проголосувало більше 90% присутніх членів Організації.


4.3.3. Питаннями, що належать виключно до компетенцiï З’їзду Організації, є:

 • визначення основних напрямкiв дiяльностi Організації;
 • визначення органiзацiйноï структури Організації;
 • затвердження Статуту Організації та внесення змiн до нього, затвер-дження нової редакції Статуту Організації;
 • прийняття рішень з виключення зі складу членів Організації за пору-шення вимог Статуту, невиконання його приписів, інших дій, направле-них на приниження честі та авторитету Організації тощо, не пов’язаних із добровільним виходом члена з Організації;
 • обрання Голови Правління Організації;
 • визначення кiлькiсного складу, обрання та вiдкликання членiв Правління Організації;
 • обрання та вiдкликання членiв Ревiзiйноï комiсiï Організацiї;
 • затвердження звiту Голови Правління Організації;
 • затвердження звiту Ревiзiйноï комiсiï Організації;
 • прийняття рiшення про реорганiзацiю та/або лiквiдацiю Організації;
 • прийняття рішення щодо розпорядження (оплатного та безоплатного) майном Організації;
 • визначення порядку сплати та розмiру вступних та членських внескiв;
 • визначення, в разі необхідності, порядку створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів Організації, затвердження порядку їх діяльності.


4.3.4. З’їзд має право приймати рiшення з будь-якого питання, пов’язаного з дiяльнiстю Організації.

4.3.5. Рiшення про проведення чергового З’їзду приймається Правлінням Організації;

4.3.6. Черговий З’їзд Організації проводиться не рідше одного разу на три роки.

4.3.7. Повiдомлення про черговий З’їзд Організації надсилається Головою Правління за дорученням Правління Організації всiм членам Організації у письмовiй формi або засобами електронного зв’язку (електроної пошти), за-значеної таким членом при вступі до Організації не менше, нiж за 14 календа-рних днiв до дати скликання чергового З’їзду, разом з iнформацiєю про порядок денний.

4.3.8. Позачерговий З’їзд Організацiї може бути скликаний Правлінням Організації або на письмову вимогу не менше нiж 1/10 частини вiд загальної кiль-костi членів Організацiї iз зазначенням питань, що пропонуються до розгляду за порядком денним.

4.3.9. У разi скликання позачергового З’їзду, засiдання повинно вiдбутися не пiзнiше нiж через 21 календарний день з дати письмової вимоги або прийняття рiшення Правлінням Організацiї. Повiдомлення про позачерговий З’їзд Організацiї надсилається Головою Правління всiм членам Організації у письмовiй формi не менше, нiж за 10 календарних днiв до дати проведення позачергового З’їзду, разом з iнформацiєю про порядок денний;

4.3.10. Головуючим З’їзду є Голова Правління, якщо вiн не присутний, З’їзд обирає Головуючого З’їзду, за якого проголосувало більшість присутніх на З’їзді членів Організації.

4.3.11. Засiдання З’їзду заноситься до протоколу засідання З’їзду, який ведеться Секретарем, обраним більшістю присутніх на З’їзді членів Організації за про-позицією Голови Правління.

4.3.12. Рiшення на З’їзді приймаються шляхом голосування. Кожний з членів Органзації на З’їзді має право одного голосу.

4.3.13. З’їзд правомочний приймати рiшення щодо питань порядку денного за умови присутностi простої більшості від загальної кількості членiв Організації, за винятком випадкiв, прямо передбачених Статутом.

4.3.14. Рiшення З’їзду набувають чинностi з моменту їх прийняття, якщо з самого рішення або з норм діючого законодавства України не випливає iнше. Рiшення З’їзд обов’язковi для усiх членiв Організації.

4.3.15. Рішення З’їзду про внесення змін до Статуту Організації (в тому числі прийняття нової редакції Статуту), про припинення діяльності Організації, про реорганізацію Організації а також щодо відчуження майна на суму, що стано-вить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації приймається більшістю не менш як у 3/4 голосів членів Організації. Голосування членів на З’їзді може проводитись в тому числі і шляхом використання засобів електронного зв’язку, який надає можливість чути весь процес засідання З’їзду, з відображенням цього в протоколі та в подальшому з письмовим особистим підтвердженням.

4.3.16. Порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів Організації встановлюється та затверджується виключно З’їздом Організації, який приймає рішення про створення відокремлених підрозділів, затверджує положення про відокремлені підрозділи Організації та розглядає всі інші питання стосовно відокремлених підрозділів Організації. Рішення про створення відокремлених підрозділів Організації приймається в разі, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 членів Організації.


4.4. Правління Організації:

4.4.1. Правління Організацiї є виконавчим органом Організації та дiє згiдно iз наданими їй повноваженнями, за винятком тих, що вiдносяться до виключної компетенцiї З’їзду та створюється з метою розв’язання поточних, першочергових, надзвичайних та найскладнiших питань, що виникають в дiяльностi Організації та потребують негайного рiшення в перiод мiж З’їздами. Правління Організації має повноваження iз прийняття усiх питань, якi прямо не належать до повноважень З’їзду.

4.4.2. Повноваження щодо прийняття рiшень має Правління, яке скликана iз дотриманням вимог Статуту.

4.4.3. До складу Правління Організації можуть входити виключно члени Організації виключно з їх письмової згоди. Правління Організації обирається З’їздом зі складу членів Організації в кількості від двох до семи осіб відповід-но до рішення З’їзду. Строк повноважень членiв Правління Організації, обраних З’їздом, становить три роки (якщо член Правління не був відкликаний раніше за рішенням З’їзду), при цьому члени Правління Організації можуть бути переобраними на новий строк. Голова Правління обов’язково входить до складу членів Правління.

4.4.4. Повноваження члена Правління Організації, обраного З’їздом, можуть бути достроково припиненi у таких випадках:

а) за письмовою заявою члена Правління Організації про припинення його повноважень;
б) за пропозицiєю не менше половини членiв Правління Організації у випадку систематичного невиконання членом Правління своїх обов’язкiв.

В будь-якому випадку, якщо після припинення повноважень члена (ів) Правління Організації, в Правлінні Організації залишається менше двох осіб, зби-рається позачерговий З’їзд для призначення членів Правління Організації.

4.4.5. Питаннями, що належать до компетенцiï Правління Організації, є:

 • здійснення контролю за виконанням рішень З’їзду;
 • пiдготовка та скликання чергового та позачергового З’їзду;
 • вирішення питань, щодо організації та проведення зустрічей, семінарів тощо у Херсонській області;
 • затвердження документiв (регламентiв, положень тощо), якi регламентують діяльність заходів, які проводить Організація;
 • організація та проведення зустрічей, семінарів, конференцій тощо у Херсонській області;
 • розглядає та затверджує кошторис витрат Організації;
 • затвердження зразкiв символiки, штампу, печатки, фiрмового бланку та іншої атрибутики Організації;
 • підготовка та надання звіту для З’їзду Організації щодо роботи Організації;
 • забезпечення виконання завдань та функцiй Організації, прийняття рiшень, необхiдних для поточної роботи Організації;
 • вирiшення усiх iнших питань, якi прямо не вiднесено до компетенцiї З’їзду Організації.

4.4.6. Черговi засiдання Правління Організацiї скликаються Головою Правління не рiдше одного разу на 6 (шiсть) мiсяцiв.

4.4.7. Повiдомлення про чергове засiдання Правління Організації надсилається Головою Правління всiм членам Правління у письмовiй формi або засобами електронного зв’язку (електроної пошти), зазначеної таким членом при вступі до Організації не менше, нiж за 10 календарних днiв до дати скликання черго-вого засiдання Правління Організацiї, разом з iнформацiєю про порядок денний.

4.4.8. Позачергове засiдання Правління Організації може бути скликано Головою Правління Організації самостiйно або на письмову вимогу будь-якого з членiв Правління Організації iз зазначенням питань, що пропонуються до по-рядку денного.

4.4.9. У разi скликання позачергового засiдання Правління Організації таке засiдання повинно вiдбутися не пiзнiше нiж через 10 (Десять) календарних днiв з дати письмового повідомлення. Повiдомлення про позачергове засiдання Правління надсилається Головою Правління всiм членам Правління Організації у письмовiй формi або засобами електронного зв’язку (електроної пошти), за-значеної таким членом при вступі до Організації не менше, нiж за 7 (сім) календарних днiв до дати проведення позачергового засiдання Правління Організацiї, разом з iнформацiєю про порядок денний.

4.4.10. Засiдання Правління веде Голова Правління або (за його вiдсутностi) уповноважений Головою Правління член Правління Організації, або, за відсутності уповноваженого, членом Правління, обраним більшістю голосів Членів Правлінння Організації.

4.4.11. Засiдання Правління заноситься до Протоколу, який ведеться Секретарем обраним Правлінням Органзізації з числа своїх членiв.

4.4.12. Рiшення Правління Організації приймаються шляхом голосування. Ко-жний з присутних членiв Правління Організації має право одного голосу. Передоручення права голосу iншим особам заборонено.

4.4.13. Правління Організації правомочне приймати рiшення щодо питань порядку денного за умови присутностi простої більшості вiд загальної кiлькостi членiв Правління Організації. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

4.4.14. Рiшення Правління Організації набувають чинностi з моменту їх прий-няття, якщо самим рiшенняма не зазначено іншого, або інше не виходить із норм діючого законодавства України.


4.5. Голова Правління Організації:

4.5.1. Голова Правління Організації очолює Організацію в перiод мiж З’їздами та здiйснює поточне керiвництво всiма напрямками її дiяльностi вiд-повiдно до своїх повноважень.

4.5.2. Головою Правління Організацiї може бути обрана будь-яка дiєздатна особа, яка є громадянином України, з числа членiв Організації за письмовою згоди такої особи.

4.5.3. Голова Правління обирається З’їздом термiном на три роки, та може бути переобраним на новий термiн або достроково звільнений від виконання сво-їх обов’язків за рішенням З’їзду.

4.5.4. Голова Правління має сукупнiсть невiд’ємних прав та обов’язкiв, до яких належать:

 • без доручень представляє Організацію в усіх без вийнятку державних, громадських, приватних організаціях, товариствах, об’єднаннях, як в Україні так і за кордоном, підписує та отримує від імені Організації всі необхідні до-кументи та майно Організації;
 • головує на засіданнях Правління, підписує рішення, що нею приймаються;
 • пропонує З’їзду на розгляд та затвердження склад Правління;
 • на вимогу Ревізійної комісії надає всі необхідні документи та пояснення;
 • призначає відповідальних за роботу по окремим видам діяльності;
 • відкриває та закриває розрахункові та інші рахунки в фінансово-кредитних установах;
 • видає накази та розпорядження;
 • Голова Правління переобирається у випадках: невиконання своїх обов’язків, за власним бажанням, або за ініціативою простої більшості членів Організації на засіданні З’їзду Організації.

4.5.5. За тимчасової вiдсутностi Голови Правління, його повноваження в пов-ному обсязі виконує призначений Головою Правління член Правління.

4.5.6. У випадку припинення Головою Правління Організації виконання своїх повноважень, або неможливостi їх виконання, до переобрання Голови Прав-ління або його повернення, повноваження Голови Правління виконує Правлін-ня через обраного на засіданні Правління члена Правління Організації.


4.6. Ревiзiйна комiсiя Організацiї:

4.6.1. З’їздом Організації може бути обрана, в разі необхідності, Ревізійна ко-місія зі складу її членів.

4.6.2. Ревізійна комісія є контролюючим органом Організації.

4.6.3. Склад, обсяг та строк повноважень Ревізійної комісії затверджується рі-шенням З’їзду у кожному випадку її призначення.

4.6.4. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна З’їзду Організації, подає йому на затверджен-ня результати проведених нею перевiрок та складає відповідні висновки.

4.7. Рішення, дії або бездіяльність всіх керівних органів Організації можуть бути оскаржені членами Організації або за письмовою заявою члена Органі-зації, поданою Голові Правління Організації. Заяви про оскарження рішень, дій або бездіяльності всіх керівних органів Організації розглядаються виклю-чно на найближчому черговому або позачерговому З’їзді Організації, яким приймається остаточне рішення. Рішення З’їзду Організації щодо розгляду заяв про оскарження рішень, дій або бездіяльності всіх керівних органів Орга-нізації може бути оскаржено до суду у порядку, встановленому діючим зако-нодавством України.


5. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ


5.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її Статутної діяльності.

5.1.1. Джерелами фінансування Організації є:

 • пожертвування від громадян та юридичних осіб;
 • кошти і майно передані Організації фізичними та юридичними особами, або державою у власність у встановленому законом порядку;
 • вступні, членські та цільові внески членів Організації;
 • майно та кошти отримані внаслідок діяльності створених Організацією підприємств, установ, організацій;
 • надходження з інших джерел не заборонених законодавством.


5.2. Організація відповідає за своїм зобов’язанням усім майном, що їй нале-жить та на яке, у відповідності з чинним законодавством, може бути накладене стягнення.


5.3. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а останні не відповідальні за зобов’язаннями Організації.


5.4. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Організації або їх частини серед засновників (учасників), членів Організації, працівників Організації (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Організації та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.


5.5. Організація є неприбутковою організацією та не веде будь-якої діяльно-сті з метою отримання прибутку. Кошти та майно Організації використову-ються на:

 • розвиток матеріально-технічної бази Організації та створених нею підп-риємств та організацій;
 • довгострокових та короткострокових програм по правовому та соціаль-ному захисту членів Організації;
 • фінансування витрат поточної Статутної діяльності;
 • інші цілі, не заборонені чинним законодавством для неприбуткових орга-нізацій.


5.6. Організація веде оперативний бухгалтерський облік і статистичну звіт-ність у порядку передбаченому чинним законодавством України.


5.7. Для вирішення своїх статутних завдань Організація може створювати підприємства, господарські товариства, громадські організації і використову-вати кошти, отримані внаслідок їх діяльності виключно для здійснення Статутних завдань та досягнення мети Організації.


5.8. Організація опубліковує свої основні документи, склад керівництва, дані про джерела фінансування.


6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО СТАТУТУ


6.1. Внесення змін до Статуту Організації оформляється шляхом викладення Статуту Організації в новій редакції і вносяться Правлінням Організацiї на ро-згляд З’їзду, затверджуються З’їздом Організації, на якiй присутнi не менш нiж 3/4 вiд загальної кiлькостi членiв Організації та передаються для реєстра-ції в вiдповiдних державних органах у встановлений законодавством термін.


7. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ


7.1. Голова Правління від імені Правління звітує перед членами Організацiї про виконання статутних завдань та плану роботи на черговому З’їзді Органі-зації.


7.2. Голова Правління після кожного засідання З’їзду Організації та Правління Організації готує інформацію про розглянуті питання та прийняті рішення, які доводить до членів.


7.3. Усі керівні органи Організації зобов’язані у 30-денний термін надавати ві-дповіді на письмові або електронні запити членів, щодо діяльності керівних ор-ганів та реалізації статутних завдань.


7.4. Керівні органи Організації мають забезпечити для членів Організації ві-льний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішен-ня та про здійснення статутних завдань.


8. ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ОРГАНІЗАЦIÏ


8.1. Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням Організації, прийнятим З’їздом Організації (Вищим органом), у визначеному статутом по-рядку, шляхом саморозпуску або реорганізації або за рішенням суду про за-борону (примусовий розпуск) Організації. Організація не може бути реорга-нізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку. Припинення діяльності Організації відбувається в порядку, визначеному чинним законодавством України.


8.2. Організація може бути ліквідована за рішенням З’їзду, якщо за це прого-лосувало не менш ніж 3/4 від загальної кількості членів Організації на З’їзді Організації, або за рішенням суду. Ліквідація Організації здійснюється лікві-даційною комісією, що призначається органом, який прийняв рішення про лік-відацію, яка (який) одночасно приймає рішення щодо використання коштів та іншого майна Організації, що залишились після ліквідації (саморозпуску) Ор-ганізації у відповідності по п. 8.3 Статуту.


8.3. У разі припинення Організації у результаті її ліквідації або реорганізації, в отму числі внаслідок злиття, поділу, приєднання або перетворення, її активи (майно, кошти тощо) не можуть перерозподілятись між членами (учасниками) Організації і мають бути передані одній або кільком неприбутковим організа-ціям відповідного виду або зараховуються до доходів бюджету.


8.4. Реорганiзацiя Організації здiйснюється вiдповiдно до Статуту за рiшенням З’їзду Організації, якщо за це проголосувало не менш ніж 3/4 від загальної кі-лькості членів Організації.


8.5. Питання про реорганiзацiю або лiквiдацiю Організації може бути розгля-нуто на З’їзді Організації, на якому присутнi не менш нiж 3/4 (три чверті) вiд загальної кiлькостi членiв Організації.


8.6. Лiквiдацiя вважається завершеною, а Організація такою, що припинила свою дiяльнiсть з моменту внесення про це запису у відповідний реєстр згідно діючого законодавства України на відповідну дату ліквідації.Засновники Громадської Організації «ІТ КОНЕКШН»:


______ ШЕЛДАГАЄВА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА


___________ КАСАТКИНА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх